گیاهی ترین گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه
خانه / معرفی

معرفی

پژوهش و تحقیق حركتی آگاهانه و قانونمند است كه به دنبال طرح امری مجهول و سپس پیدایش یك فرضیه ایجاد می‌شود. برای دستیابی به حقیقت و رسیدن به ماهیت آموزشی برتر در هر سازمان و جامعه‌ای، باید از سیستم پژوهش، آن هم به روش كاملاً علمی بهره جست. امروزه در هر نظام آموزشی لازم است به منظور ارتقای سطح كمّی و كیفی فعالیت‌ها و آشكار ساختن توانمندی‌ها و بروز خلاقیت‌ها، به پژوهش به عنوان امری زیر بنایی و اساسی توجه خاص داشت. معاونت پژوهش دانشگاه سعی دارد بستری مناسب برای پژوهشگران و محققان به منظور رسیدن به اهداف عالی تحقیق و پژوهش فراهم نماید.

2

چارت سازمانی حوزه ی معاونت پژوهش وفناوری